Accions del document

Informació per a empreses

Comparteix Share

Les pràctiques a empresa no només ofereixen a l'estudiantat el benefici de l'experiència i la formació professional, sinó que també ofereixen a l'empresa diversos avantatges perquè:

 

  • Disposa de personal en formació avançada en les diferents àrees tecnològiques.
  • Permet conèixer en profunditat i en condicions reals de treball a candidats per a incorporar-se en un futur a l'empresa.
  • L'empresa selecciona els estudiants que creu més adequats.
  • No s'estableix cap relació contractual entre l'empresa i l'estudiant, ja que la naturalesa del conveni és acadèmica i no laboral.
  • L'estudiant ha d'estar al corrent del pagament de l'assegurança escolar mentre el conveni sigui vigent. Actualment l'assegurança escolar, cobreix als estudiants espanyols menors de 28 anys en períodes d'un any, que van des del dia 16 de setembre, fins el dia 15 de setembre de l'any següent.
  • Si l'estudiant te més de 28 anys s'haurà de formalitzar una assegurança privada. A aquest efecte, la UPC té signat un conveni amb la Correduria d'Assegurances CONFIDE. Sobre aquest tema podeu informar-vos en les secretaries dels centres.
  • Computa com a una despesa més de personal.
  • Hi ha la possibilitat de deduir un 20% de la despesa de la quota líquida si es tracta de projectes de R+D.

ENTRADA EN VIGOR DEL DECRET 1707/2011 QUE REGULA LES PRÀCTIQUES ACADÈMIQUES EXTERNES DELS ESTUDIANTS UNIVERSITARIS


S'ha publicat el Reial Decret 1707/2011 que regula les pràctiques acadèmiques externes. Link al document

El contingut del nou Reial Decret afectarà sens dubte a la normativa vigent i donada la seva extensió requerirà el seu temps d'anàlisi, canvis en els processos, canvis de models de documents ....

Us avancem, donada la repercussió, que aquest decret estableix, en la seva disposició addicional primera, que el decret 1493/2011 (Cotització Seguretat Social) no és d'aplicació als estudiants universitaris participants de convenis de cooperació educativa. Per això:

1. Els estudiants participants en convenis de cooperació educativa formalitzats a partir del dia 12 de desembre de 2011, NO cotitzen a la Seguretat Social

2. Estem consultant amb la Tresoreria de la Seguretat Social el tractament que s'ha de donar als estudiants que es van donar d'alta.

 

Es recomana que l'empresa remuneri l'estudiant en compensació pel treball realitzat. Aquesta remuneració fomenta que l'estudiant esdevingui més responsable envers el seu treball i contribueix a la seva integració dins de l'estructura de l'empresa. En els convenis de cooperació educativa hi poden participar:

 

 

 

  • Empreses privades
  • Empreses i institucions públiques, com ara ajuntaments, diputacions i altres.
  • Professionals liberals i col·legis professionals

 

 

Perfil formatiu dels estudiants

L'Escola Superior d'Agricultura de Barcelona [ESAB], imparteix els estudis d'Enginyeria Tècnica Agrícola, amb tres especialitats, que corresponen a l'obtenció dels títols següents:

 • Enginyer Tècnic , especialitat en Hortofructicultura i Jardineria
 • Enginyer Tècnic , especialitat en Explotacions Agropecuàries
 • Enginyer Tècnic , especialitat en Indústries Agràries i Alimentàries

 

Els alumnes d'Hortofructicultura i Jardineria que cursin determinades assignatures optatives obtindran un diploma d'especialització en Jardineria i Paisatgisme, reconegut per la UPC.

Els alumnes d'Indústries Agràries i Alimentàries que cursin unes determinades assignatures optatives obtindran un diploma d'especialització en Viticultura i Enologia, reconegut per la UPC. Segon cicle: l'ESAB organitza el Màster Sistemes Agrícoles Periurbans, iniciat el curs acadèmic 2006/07. Tanmateix co-organitza el Màster Interuniversitari d'Aqüicultura amb la UB i la UAB i el de Jardineria i Paisatgisme amb l'ETSAB i col·labora en la docència dels Màsters de Ciències del Mar i Millora Genètica Vegetal.

La formació que ofereix l'Escola Universitària d'Enginyeria Tècnica Agrícola de Barcelona, ubicada al Campus del Baix Llobregat, permet abordar l'estudi dels sistemes biològics des de la perspectiva de l'enginyeria en els diferents vessants que corresponen a cadascuna de les tres especialitats.

 

Enginyer Tècnic , especialitat en Hortofructicultura i Jardineria

L'estudiant d'aquesta especialitat adquireix els coneixements tècnics i científics i les competències professionals per gestionar i millorar el rendiment d'empreses d'horticultura, fructicultura, jardineria i paisatgisme. Aprèn els processos i les tècniques per millorar el rendiment de cultius de fruites i hortalisses i per realitzar el disseny i manteniment de jardins. Un cop titulat, l'estudiant d'aquesta especialitat pot planificar, gestionar i controlar explotacions hortícoles i fructícoles; projectar i gestionar àrees verdes -jardins, parcs, espais esportius, etc. -; treballar com a tècnic/a en àmbits com l'assessorament fitosanitari i nutricional o els estudis ambientals; dirigir, desenvolupar i executar projectes d'hortofructicultura o jardineria en l'àmbit privat o en l'administració pública, etc.

 

Enginyer Tècnic , especialitat en Explotacions Agropecuàries

L'estudiant d'aquesta especialitat adquireix els coneixements tècnics i científics per gestionar i millorar el rendiment d'empreses ramaderes i agrícoles, i obtenir aliments de qualitat, incorporant criteris mediambientals i de sostenibilitat. Aprèn els procediments, les eines i les competències necessàries per planificar i controlar la producció i analitzar els mercats. Un cop titulat, l'estudiant d'aquesta especialitat pot planificar, gestionar i controlar explotacions i empreses agrícoles i ramaderes; dirigir i desenvolupar projectes agropecuaris en el sector privat o en l'administració pública; treballar com a tècnic/a en àmbits com el control de qualitat en la fabricació de pinsos, o la gestió de productes fitosanitaris i residus, maquinària, instal·lacions, etc.

 

Enginyer Tècnic , especialitat en Indústries Agràries i Alimentàries

L'estudiant d'aquesta especialitat adquireix els coneixements tècnics i científics per assessorar i garantir la qualitat i seguretat alimentària en l'àmbit de la producció, la transformació i el processament de productes agrícoles i ramaders, aprenent els procediments i les tècniques vinculades als processos de conservació, disseny d'instal·lacions, sistemes de refrigeració, transport i caducitat de productes, higiene dels envasats, control de qualitat, etc. Un cop titulat, l'estudiant d'aquesta especialitat pot planificar, gestionar i controlar la producció d'indústries agroalimentàries vetllant per la seva qualitat; dirigir i desenvolupar projectes d'instal·lacions, d'assaigs de nous productes i de millores tecnològiques; treballar com a tècnic/a en àmbits com l'embalatge, els additius o l'elaboració d'estudis; i dirigir, desenvolupar i executar projectes en l'àmbit privat o en l'administració pública, entre d'altres sortides professionals.

 


Màster Oficial en Sistemes Agrícoles Periurbans

Aquest màster oficial, seguint els criteris establerts en el marc de l'Espai Europeu d'Educació Superior (EEES), pretèn formar experts en la gestió d'empreses agroalimentàries capaces de rendibilitzar la proximitat a grans mercats, així com experts en la planificació i gestió econòmica, agrícola, paisatgísitca i ambiental d'aquests espais, per tal d'obtenir professionals que dissenyin, executin i gestionin projectes, així com investiguin i transfereixen coneixements en tots aquests àmbits d'expertesa.


Màster Oficial en Agricultura per al Desenvolupament

Aquest màster oficial, que ha iniciat la docència al setembre del 2007 d'acord amb els criteris del marc de l'Espai Europeu d'Eduació Superior (EEES), té l'objectiu principal de formar professionals que puguin dirigir o avaluar tècnicament projectes agrícoles de cooperació al desenvolupament, tot proporcionant-los coneixements bàsics en relacions internacionals i desenvolupament, i adaptant els coneixements de tecnologia agrària adquirits anteriorment per l'estudiant a les tecnologies apropiades per a la seva aplicació en el context de les comunitats empobrides.

 

 

darrera modificació: Febrer 2012
Aquest web utilitza cookies pròpies per oferir una millor experiència i servei. En continuar amb la navegació entenem que acceptes la nostra política de cookies.
RSS RSS Accessibilitat Avís legal   Escola Superior d'Agricultura de Barcelona
© UPC (obriu en una finestra nova) . Universitat Politècnica de Catalunya · BarcelonaTech