Accions del document

Indústries agràries i alimentàries (Adaptada a l'EEES)

Comparteix Share
esp-indústries Titulació adaptada a l'Espai Europeu d'Educació Superior (EEES).En els següents quadres trobaràs el pla d'estudis de la titulació en Indústries Agràries i Alimentàries, així com el programa de l'assignatura clicant sobre del seu nom.

Total crèdits Carrera: 180 ECTS (225.0 crèdits pla 93)
Distribució dels Crèdits
Total crèdits ECTS Totals Pla 93
Troncals 86.0 120
Obligatoris 43.5 42
Optatius 32.5 40.5
Lliure Elecció 18.0 22.5

 

 


► Requisits i pre-requisits: Aprovats per Comissió Permenent del 17/06/2008

Assignatures Troncals i Obligatòries
Assignatura Abreviatura Total
crèdits ECTS
Total
pla 93
Crèdits
Teòrics
Crèdits
Pràctics
Pre-
Requisits
Co-
Requisits i
I-Requisits
Primer Quadrimestre
Assignatura Abreviatura Total
crèdits ECTS
Total
pla 93
Crèdits
Teòrics
Crèdits
Pràctics
Pre-
Requisits1
Co-
Requisits2
i
I-Requisits3
Bases Biològiques per a les
Indústries Agroalimentàries
BBI 5.5 6.0 4.5 1.5 - -
Economia
EGI 5.5 6.0 4.0 2.0 - -
Matemàtiques I M1I 5.5 6.0 4.5 1.5 - -
Mecànica de Fluids MCF 3.0 3.0 2.0 1.0 - TD (Irequisit)
Química Q 5.0 4.5 3.0 1.5 - -
Sistemes de Representació SRI 3.0 3.0 1.0 2.0 - -
Termodinàmica TD 3.0 3.0 2.0 1.0 - MCF (Irequisit)
Segon Quadrimestre
Assigantura Abreviatura Total
crèdits ECTS
Total
pla 93
Crèdits
Teòrics
Crèdits
Pràctics
Pre-
Requisits
Co-
Requisits2
i
I-Requisits3
Anàlisi Química AQI 5.0 6.0 4.5 1.5 - -
Bases de la Producció
Vegetal
BPV 3.75 4.5 3.0 1.5 - -
Bioquímica General BQG 5.0 6.0 4.0 2.0 - -
Electricitat ELE 2.5 3.0 2.0 1.0 - MC (Irequisit)
Matemàtiques II M2I 3.75 4.5 3.0 1.5 - -
Mecànica MC 2.5 3.0 2.0 1.0 - ELE(Irequisit)
Microbiologia i Tècniques
Microbiològiques
MTM 5.0 6.0 4.0 2.0 - -
Tècniques de Representació TRI 2.5 3.0 1.0 2.0 - -
Tercer Quadrimestre
Assignatura Abreviatura Total
crèdits ECTS
Total
pla 93
Crèdits
Teòrics
Crèdits
Pràctics
Pre-
Requisits
Co-
Requisits2
i
I-Requisits3
Construccions C 3.5 4.5 3.0 1.5 - -
Electrotècnia ET 3.5 4.5 3.0 1.5 - -
Estadística EST 4.5 6.0 4.5 1.5 - -
Instrumentació i Control IC 2.5 3.0 2.0 1.0 - OB1 (Corequisit)
Operacions Bàsiques I OB1 5 6 4.0 2.0 - -
Química i Bioquímica dels
Aliments
QBA 4.5 6.0 4.0 2.0 - -
Sistemes de Producció
Vegetal
SPVI 3.5 4.5 3.0 1.5 - -
Quart Quadrimestre
Assignatura Abreviatura Total
crèdits ECTS
Total
pla 93
Crèdits
Teòrics
Crèdits
Pràctics
Pre-
Requisits
Co-
Requisits2
i
I-Requisits3
Calor i Fred Industrial CFI 3.5 4.5 3.0 1.5 - TT (Irequisit)
Ecologia ECOI 2.5 3.0 2.0 1.0 - -
Operacions Bàsiques II OB2 5 6.0 4.0 2.0 - -
Organització empresarial OE 2.5 3.0 2.0 1.0 - -
Termotècnia TT 2.5 3.0 2.0 1.0 - CFI (Irequisit)
Cinquè Quadrimestre
Assignatura Abreviatura Total
crèdits ECTS
Total
pla 93
Crèdits
Teòrics
Crèdits
Pràctics
Pre-
Requisits
Co-
Requisits i
I-Requisits
Construccions i Intal. en
IND AA
CII 3.5 4.5 3.0 1.5 - -
Gestió Ambiental en les
IND AA
GAI 2.5 3.0 2.0 1.0 - -
Projectes I i II PRI 5.0 6.0 1.5 4.5 - -
Tecnologies Específiques TE 4.5 6.0 4.0 2.0 - -
Sisè Quadrimestre
Assignatura Abreviatura Total
crèdits ECTS
Total
pla 93
Crèdits
Teòrics
Crèdits
Pràctics
Pre-
Requisits
Co-
Requisits i
I-Requisits
Mercats Agraris i
Comercialització
MACI 4.5 6.0 4.5 1.5 - -

 

Llegenda requisits
1 A Pre-requisit de B: Per matricular-se de la unitat B cal haver superat la unitat A
2 A Co-requisit de B: Per matricular-se de la unitat B cal haver superat o estar matriculat de la unitat A
3 A I-requsit de B: Per matricular-se de la unitat A cal matricular la unitat B


Assignatura Abreviatura Total
crèdits ECTS
Total
pla 93
Crèdits
Teòrics
Crèdits
Pràctics
Pre-
Requisits
Co-
Requisists i
I-Requisits
Pràctiques en Empreses i Treball Fi de Carrera
Assignatura Abreviatura Total
crèdits ECTS
Total
pla 93
Crèdits
Teòrics
Crèdits
Pràctics
Pre-
Requisits
Co-
Requisits i
I-Requisits
Pràctiques en Empreses PEI 5.0 0 5.0 - -
Treball Fi de Carrera TFCI 10.0 0 10. - -

 

Assignatures Optatives

Només s'oferten les optatives que consten en l'aplicatiu dels horaris.

només es garanteix que es puguin cursar si hi ha un mínim de 5 estudiants matriculats
Assignatura Abreviatura Total
crèdits ECTS
Total
pla 93
Crèdits
Teòrics
Crèdits
Pràctics
Pre-
Requisits
Co-
Requisits i
I-Requisits
Tercer Quadrimestre
Assignatura Abreviatura Total
crèdits ECTS
Total
pla 93
Crèdits
Teòrics
Crèdits
Pràctics
Pre-
Requisits
Co-
Requisits i
I-Requisits
Agricultura i Societat AIS 3.0 4.5 3.0 1.5 - -
Enologia i Enotècnia I & EET1 3.67 5.5 2.0 3.5 - -
Microbiologia Enològica & MBE 3.0 4.5 2.0 2.5 - -
Quart Quadrimestre
Assignatura Abreviatura Total
crèdits ECTS
Total
pla 93
Crèdits
Teòrics
Crèdits
Pràctics
Pre-
Requisits1
Co-
Requisits i
I-Requisits
Anàlisi Sensorial & AS 3.0 4.5 1.5 3.0 - -
Enologia i Enotècnia II & EET2 3.33 5.0 3.0 2.0 EET1 -
Envasos i Embalatges ENEM 3.0 4.5 3.0 1.5 - -
Horticultura: Tècnica i
Producció
HTP 3.0 4.5 2.5 2.0 - -
Microbiologia d'Aliments MBA 3.0 4.5 3.0 1.5 - -
Nutrició Humana NH 3.0 4.5 3.0 1.5 - -
Tecnologia de Cereals i
Derivats
TCD 3.0 4.5 3.0 1.5 - -
Viticultura i
Ampelografia A
&
VAA 3.0 4.5 3.0 1.5 - -
Cinquè Quadrimestre
Assignatura Abreviatura Total
crèdits ECTS
Total
pla 93
Crèdits
Teòrics
Crèdits
Pràctics
Pre-
Requisits1
Co-
Requisits2
i
I-Requisits3
Comptabilitat CMPTI 3.0 4.5 3.0 1.5 - -
Dret i Política
Agroalimentària i Ambiental
DPAA 4.0 6.0 4.0 2.0 - -
Gestió de l'Energia GE 2.0 3.0 2.0 1.0 - -
Indústries Fermentives INFE 3.0 4.5 3.0 1.5 QBA -
Indústries i Productes
Làctics
IPL 6.0 9.0 6.0 3.0 QBA TE
Protecció de Cultius en
Viticultura
&
PCV 3.0 4.5 2.5 2.0 - -
Tecnologia d'Olis i Greixos TOG 3.0 4.5 3.0 1.5 - -
Viticultura i
Ampelografia B
&
VAB 2.0 3.0 2.0 1.0 - -
Sisè Quadrimestre
Assignatura Abreviatura Total
crèdits ECTS
Total
pla 93
Crèdits
Teòrics
Crèdits
Pràctics
Pre-
Requisits1
Co-
Requisits2
i
I-Requisits3
Anàlisi i Càlcul Constructiu ACC 2.0 3.0 2.0 1.0 C -
Gestió de la Qualitat GQ 3.0 4.5 3.0 1.5 - -
Indústries Càrniques INCA 3.0 4.5 3.0 1.5 - -
Indústries Conserveres INCO 3.0 4.5 3.0 1.5 OB1, QBA i TE -
Noves Biotecnologies NBT 4.0 6.0 4.0 2.0 - -
Producció Agrícola
Ecològica
PAE 3.0 4.5 3.0 1.5 - -
Tècniques de Transformació
de Productes Marins
TTPM 3.0 4.5 3.0 1.5 - -
Tractament i Reutilització
Residus Orgànics
TRRO 4.0 6.0 4.5 1.5 - -

* Assignatura bienal que s'oferirà pels cursos que el primer any sigui imparell
** Assignatura bienal que s'oferirà pels cursos que el primer any sigui parell
& Assignatures que s'han de cursar per obtenir el Diploma d'especialització en Viticultura i Enologia
NOTA: Professors coordinadors consultar horaris.

Assignatures de Lliure Elecció
De l'ESAB
Assignatura Abreviatura Total
crèdits ECTS
Total
crèdits
Crèdits
Teòrics
Crèdits
Pràctics
Pre-
Requisits
Co-
Requisits
Quadrimestre de Tardor
Assignatura Abreviatura Total
crèdits ECTS
Total
crèdits
Crèdits
Teòrics
Crèdits
Pràctics
Pre-
Requisits
Co-
Requisits
Agricultura i Societat AS 3.0 4.5 1.5 3.0 - -
Treball experimental en
enginyeria de biosistemes
#
TEEB 8 10 0 10 - -
Quadrimestre de Primavera
Assignatura Abreviatura Total
crèdits ECTS
Total
crèdits
Crèdits
Teòrics
Crèdits
Pràctics
Pre-
Requisits
Co-
Requisits
Agriculture and Society AS 3.6 4.5 1.5 3.0 - -
Complements de
Fisicoquímica
##
CFQ 4.8 6.0 4.5 1.5 - -
Complements de Fisiologia
Humana
##
CFH 3.2 4.0 3.0 1.0 - -
Treball experimental en
enginyeria de biosistemes
#
TEEB 8 10 0 10 - -

#Assignatura exclusiva per estudiants en programes de mobilitat.
## Assignatures no ofertades en el quadrimestre de primavera del curs 2009-10
NOTA: Professors coordinadors consultar horaris.Del Campus

Assignatura Abreviatura Total
crèdits ECTS
Total
crèdits
Crèdits
Teòrics
Crèdits
Pràctics
Pre-
Requisits
Co-
Requisits
Quadrimestre de Tardor
Assignatura
Abreviatura
Total
crèdits ECTS
Total
crèdits
Crèdits
Teòrics
Crèdits
Pràctics
Pre-
Requisits
Co-
Requisits
ICIT 2.5 5.0 2.5 2.5
Quadrimestre de Primavera
Assignatura Abreviatura Total
crèdits ECTS
Total
crèdits
Crèdits
Teòrics
Crèdits
Pràctics
Pre-
Requisits
Co-
Requisits
Com trobar i gestionar
informació científica  tècnica
per l'elaboració de projectes
ICIT 2.5 5.0 2.5 2.5
Educació i participació ambiental. Itinera (Campus: Coordina ESAB)
20 places codi 51680
ITINERA 1.6 2.0 2.0
NOTA: Professors coordinadors consultar horaris.


 

darrera modificació: Setembre 2013
RSS RSS  Accessibilitat  Avís legal   Escola Superior d'Agricultura de Barcelona
© UPC (obriu en una finestra nova) . Universitat Politècnica de Catalunya · BarcelonaTech