Accions del document

Enginyeria Tècnica Agrícola (a extingir)

Comparteix Share
Titulacions a extingir

NOTA IMPORTANT:

Aquestes titulacions han extingit les convocatòries d'exàmens corresponents als quadrimestres 1 a 5. En l'actual fase d'extinció, només tenen convocatòria d'examen les assignatures del 6è quadrimestre.
També es poden realitzar algunes Assignatures de Lliure Elecció (ALE), les Pràctiques Acadèmiques Externes (Pràctiques en empresa) i el Treball Final de Carrera (TFC)

>> Veure nova oferta ALE (2013-2014)

La data límit per a la defensa del treball final de carrera i el reconeixement de les pràctiques acadèmiques externes és el 30 de setembre de 2015.


Un cop exahurides les convocatòries, els estudiants d'altres plans d'estudis hauran d'adaptar els seus estudis als nous plans de Grau.

>> Calendari de la convocatòria d'exàmens
>> Més informació sobre el procés d'extinció
>> Més informació sobre els graus en Enginyeria de Biosistemes
>> Oferta optatives del graus per a Enginyeria Tècnica curs 2013-14


aula 1


>> Consulta horaris

ORDENACIÓ TEMPORAL

 

El pla d'estudis es desenvolupa en 6 quadrimestres que corresponen a 3 anys acadèmics. Per obtenir una titulació cal superar un mínim de 225 crèdits dins dels quals estan inclosos l'Estada de pràctiques obligatòria i el Treball final de carrera. Un crèdit del pla 93 equival a 10 hores lectives.

El primer any acadèmic es desenvolupa en forma de Fase Selectiva amb l'objectiu d'assolir un nivell mínim de coneixements que garanteixin superar els estudis en un període raonable de temps. La Fase Selectiva no permet que l'estudiant matriculi cap assignatura d'altres quadrimestres sense aprovar-la totalment (vegeu excepcions a la Normativa Acadèmica General (NAG) de l'UPC). Per facilitar que l'estudiant superi la fase selectiva, totes les assignatures d'aquest període es repeteixen dues vegades al llarg de l'any. La fase selectiva s'ha de superar obligatòriament en un màxim de dos anys, passats els quals l'estudiant queda desvinculat d'aquella titulació. Per compatibilitzar els estudis i treball els estudiants han d'adoptar la modalitat d'estudis en "via lenta"
El curs 2004-05, l’ESAB va iniciar la prova pilot per l’adaptació de la titulació d’ENGINYERIA TÈCNICA AGRÍCOLA EN INDÚSTRIES AGRÀRIES I ALIMENTÀRIES a l’Espai Europeu d’Educació Superior. La proposta contemplava com a eix bàsic el procés d’aprenentatge de l’estudiant, la innovació docent, la millora en la dotació i distribució de recursos i la modernització dels programes docents, facilitant una reducció del fracàs acadèmic i, alhora, una major adaptació als requeriments professionals posteriors. La posada en marxa d'aquest pla, no modifica l'ordenació temporal dels estudis ni te efectes sobre el títol obtingut.

>> Consultar NORMATIVA ACADÈMICA de la UPC
>> Consultar NORMATIVA ESPECÍFICA ESAB

TIPUS D'ASSIGNATURES

  • Troncals [fixades pel BOE]
  • Obligatòries [fixades per l'ESAB]
162 crèdits
  • Optatives [proposades per l'ESAB]
40.5 crèdits
  • Lliure elecció [proposades per l'ESAB o per la UPC]
22.5 crèdits
Total 225.0 crèdits


L'estudiant ha de cursar totes les assignatures troncals i obligatòries de la seva titulació i, d'altra banda, disposa d'una àmplia oferta d'assignatures optatives i de lliure elecció que li permeten assolir una certa especialització. Si l'estudiant tria unes determinades assignatures optatives pot obtenir un Diploma d'especialització que constarà al seu títol.

Per a determinades assignatures existeixen uns prerequisits, corequisits o bé recomenacions. Per matricular-s'hi cal tenir aprovats els prerequisits i matricular-se simultàniament dels corequisits que no estiguin ja aprovats. Les recomanacions són aquelles assignatures que el professor coordinador creu necessari haver cursat per aprofitar bé la matèria, però no suposen cap limitació en la matrícula.

ORGANITZACIÓ DOCENT

Cada titulació té les seves assignatures troncals, obligatòries, optatives i de lliure elecció específiques.
Les assignatures troncals i obligatòries tenen una distribució fixa en cada un dels 6 quadrimestres de la carrera. Les que corresponen al primer i segon quadrimestre formen la fase selectiva i, per tant, estan obligats a cursar-les tots els estudiants que es matriculin a l'Escola per primera vegada. Els estudiants que no han superat la fase selectiva, i que cursen per segona vegada alguna de les assignatures d'aquesta fase, no es poden matricular de cap assignatura que no correspongui a la fase selectiva.

Les assignatures optatives i de lliure elecció, tot i estar assignades a uns quadrimestres concrets es poden fer a conveniència dels estudiants a partir del tercer quadrimestre. És important, doncs, planificar adequadament la matrícula per tal d'assolir, a la fi dels 3 anys acadèmics, el nombre mínim total de crèdits  que exigeix la titulació.

Amb caràcter general, la matrícula mitjana d'un estudiant hauria de situar-se al voltant del 37,5 crèdits tot i que la normativa acadèmica li permet arribar fins els 45 crèdits. No obstant això, aquesta mateixa norma pot limitar el nombre de crèdits a matricular en funció del rendiment acadèmic de l'estudiant.

La matrícula del Treball Fi de Carrera i de Pràctiques en Empreses (matèries obligatòries) es pot fer tant en els quadrimestres de tardor com de primavera, mentre es compleixin els requisits necessaris indicats a la normativa acadèmica.

 

 

AVALUACIÓ CURRICULAR

L'estudiant és avaluat a dos nivells:

Nivell Assignatura
Nivell curricular (conjunt d'assignatures)

A principi de curs, cada assignatura publica el seu mètode d'avaluació del rendiment acadèmic de l'estudiant. Les notes obtingudes poden ser les definides en la següent taula:Nota numèrica
(precisió 0.1)
Nota descriptiva
0 a 4.9 Suspens
5 a 6.9 Aprovat
7 a 8.9 Notable
9 a 10 Excel·lent
(Pot ser Matrícula d'Honor)
Un estudiant supera una assignatura quan la seva nota numèrica és igual o superior a 5.

Una Comissio d'Avaluació Curricular considera un conjunt d'assignatures i les avalua amb criteris globals. Els grups d'assignatures avaluables curricularment són els que trobareu a continuació. Un estudiant finalitza la carrera quan ha obtingut una avaluació favorable en cada Bloc Curricular.

Bloc curricular
Crèdits
avaluats
Fase Selectiva*
67.5
Bloc I*
(Assignatures Troncal i Obligatòries)
79.5
Bloc II*
(Assignatures Optatives)
40.5
Altres crèdits a Superar
Assignatures de Lliure Elecció
22.5
Estada de pràctiques 5
Treball Final de Carrera 10
TOTAL 225
En els blocs marcats amb *, l'estudiant pot obtenir una valoració favorable sense necessitat de superar totes les assignatures, "compensant" algunes notes situades a l'interval 4 a 4.9 (notes compensables) dins d'uns determinats límits fixats pels Criteris d'Avaluació de cada Comissió.

 

 

 

ESPECIALITATS O TITULACIONS

esp-agro Titulació en EXPLOTACIONS AGROPECUÀRIES

esp-horto Titulació en HORTOFRUCTICULTURA I JARDINERIA

esp-indústries Titulació en INDÚSTRIES AGRÀRIES I ALIMENTÀRIES

jardineria Diploma d'especialització en JARDINERIA I PAISATGISMES

celler retall Diploma d'especialització en  VITICULTURA I ENOLOGIA


darrera modificació: Octubre 2013
RSS RSS  Accessibilitat  Avís legal   Escola Superior d'Agricultura de Barcelona
© UPC (obriu en una finestra nova) . Universitat Politècnica de Catalunya · BarcelonaTech